آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی قسمت سوم

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی قسمت سوم
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
استاد انگلیسی
بیان مفهوم ضمنی نتایج

Our results would seem to show that …..

به نظر می‌رسد که نتایج ما نشان می‌دهد که …..What these findings seem to reveal is …..

به نظر می‌رسد که این نتایج مشخص می‌کنند که …..I think that these results may indicate that …..

گمان می‌کنم که این نتایج ممکن است که ….. اشاره داشته باشند.
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/zMYr
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر