رها مویدی

من رها هستم خیلی ها بهم میگن شبیه اسمم هستم عاشق هنر و نقاشی ام زیاد سفر می کنم رسالت خودم عشق دادن به آدم ها می دونم