محمد کریمی خوزانی

■ اصلاح رنگ فیلم ■ مرمت فیلم ■ مبدع و اولین تولیدکننده دستگاه های ماکروپنل در ایران.