ابوالقاسم کریمی

شعر،نوشتن،مطالعه،تاریخ،شطرنج،محیط زیست.